Privacy verklaring bezoekers website Creatio Leijen

De persoonsgegevens die door bezoekers actief worden verstrekt voor toezending van informatiemateriaal, worden uitsluitend voor dat doel gebruikt. Creatio Leijen kan niet persoonsgebonden gegevens wel gebruiken voor bezoekersinformatie (website statistieken).

Privacay verklaring clienten Creatio Leijen Bouwkundig Advies

Creatio Leijen Creatio Leijen, gevestigd aan Breelaan 17A, 1861 GC Bergen NH, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.creatioleijen.nl Breelaan 17A, 1861 GC Bergen NH +31646243121

  1. D. Leijen is de Functionaris Gegevensbescherming van Creatio Leijen hij is te bereiken via administratie@creatioleijen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Creatio Leijen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan andere partijen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Creatio Leijen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Creatio Leijen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Creatio Leijen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Creatio Leijen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Creatio Leijen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren alleen wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Creatio Leijen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Creatio Leijen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Subverwerkers die toegang hebben tot uw gegevens ten behoeve van onze bedrijfsvoering zijn;

– Moneybird (Dit is een online facturatie en offerte webapplicatie)

– BDO Accountants en Belastingadviseurs

– Overheidsinstellingen wo Gemeente, Provincie, Hoogheemraadschap (ivm vergunningaanvragen)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Creatio Leijen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Creatio Leijen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@creatioleijen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Creatio Leijen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Creatio Leijen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@creatioleijen.nl